Opleiding

Het bedrijfsmanagement en veiligheid

Vrijwel alle arboverplichtingen zijn gericht op u als ondernemer. Maak arbeidsveiligheid een vanzelfsprekend onderdeel van de organisatie van uw bedrijf en bedenk hoe uw medewerkers nog veiliger en gezondheidsbewuster kunnen werken. Onthoud echter dat zelfs als uw bedrijf klein is, u niet alles zelf kunt doen.

Als ondernemer ben je primair verantwoordelijk voor de bedrijfsveiligheid. U moet ervoor zorgen dat er in uw bedrijf alles aan wordt gedaan om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen – en u moet ook de kosten dragen. Daarom geven veel bedrijven de mogelijkheid aan het persooneel om een vca cursus te volgen, met afsluiten een vca examen. Ondernemers dragen de economische voor- en nadelen van het bedrijf.

U kent uw bedrijf en zijn gevarenbronnen het beste. Daarom stelt de wetgever eisen aan u. U bent verplicht de ongevallenpreventievoorschriften van uw brancheorganisatie en de overheidsvoorschriften te kennen en na te leven, of u moet ervoor zorgen dat andere mensen deze taak voor u doen. Ook bent u verplicht om door middel van regelmatige controles toe te zien op de naleving van deze regelgeving.

U hoeft ook niet te vertrouwen op de technische keuringsdienst van de beroepsvereniging om alle bestaande gebreken op te sporen. Een melding van de fabriekskeuring of de verklaring van de keurder dat er geen gebreken aantoonbaar zijn ontslaat u niet van uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt echter vertrouwen op uw specialisten als zij kunnen uitgaan van relevante specialistische kennis. U hoeft dus niet elke maatregel van uw experts te controleren en u hoeft alleen een tegenoordeel te uiten als daar gewichtige redenen voor zijn. U blijft echter altijd verantwoordelijk voor de selectie, inzet en constante begeleiding van uw specialisten.

Wie verantwoordelijk is voor de arbeidsveiligheid wordt bepaald door de Arbeidsveiligheids- en Gezondheidswet, de rijksvoorschriften voor arbeidsveiligheid, de Sociale Zekerheidswet (Deel VII) en de voorschriften van de beroepsvereniging (ongevallenpreventievoorschriften). Het regelt ook wat de verantwoordelijken moeten doen. Specificaties zijn te vinden in technische voorschriften en normen.

Checklist: De basistaken van de bedrijfsleiding volgens de Arbowet

 • Plannen en introduceren van een organisatie voor gezondheid en veiligheid op het werk in het bedrijf
 • Maak een risicobeoordeling en vermijd risico’s indien mogelijk helemaal of bestrijd ze bij de bron
 • passende beschermende maatregelen nemen en hiervoor de kosten dragen
 • geschikte en gekwalificeerde medewerkers selecteren
 • de nodige instructies geven en het personeel opleiden
 • ervoor zorgen dat beschermende maatregelen worden nageleefd bij alle activiteiten
 • ervoor zorgen dat medewerkers hun taken vervullen

Organisatie van arbeidsbescherming

Uw brancheorganisatie adviseert u hoe u de arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming in uw bedrijf het beste kunt organiseren. De volgende modules behoren tot de elementaire preventieve maatregelen waarmee elk bedrijf rekening moet houden:

 • Taken overdragen aan betrouwbare en competente mensen in het bedrijf en deze kwalificeren
 • Organiseer medische en veiligheidsondersteuning
 • Beveiligers aanstellen
 • Uitvoeren en documenteren van een risicobeoordeling
 • Definiëren en implementeren van maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk • Instructies uitvoeren
 • Neem arbomaatregelen in acht
 • Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Creëer brandbeveiliging en noodmaatregelen
 • Eerste hulp verlenen
 • Controleer de arbeidsmiddelen regelmatig