Erven

Het testament van partners die niet getrouwd zijn

  • Wie niet trouwt, moet rekening houden met de wettelijke erfopvolging
  • Een levenspartner heeft geen wettelijk erfrecht
  • Waar moeten levenspartners op letten bij het regelen van de opvolging?

Het is niet omdat een man en een vrouw samenwonen dat ze getrouwd zijn.

Veel stellen besluiten bewust niet te trouwen en hebben aangegeven bij elkaar te willen blijven zonder huwelijksakte. Deze opstelling biedt natuurlijk enerzijds de betrokkenen de grootst mogelijke vrijheid.

Juridische binding wordt vermeden

Je bent niet blootgesteld aan juridische banden of beperkingen en je houdt bewust buiten de relatie wat het rechtssysteem heeft bedacht op het gebied van regels voor mannen en vrouwen in geval van huwelijk. Aan de andere kant betalen ongehuwde paren voor deze vrijheid, vooral op het gebied van erfrecht, met het feit dat de betrokken partijen geen wettelijke rechten kunnen doen gelden na het overlijden van de partner.

Dus als de man en vrouw jarenlang of zelfs decennia samen hebben gewoond en voor elkaar hebben gezorgd, heeft de langstlevende partner volgens de wet geen erfrecht bij overlijden van de eerste overledene.

Rechtsopvolging leidt tot ongewenste resultaten

Overlijdt een van de twee ongehuwde partners zonder een testament na te laten, dan bepaalt de erfopvolging dat zijn vermogen uitsluitend aan zijn verwanten wordt verdeeld. De langstlevende partner krijgt niets. Als er geen kinderen zijn, zijn de ouders en broers en zussen van de overledene de erfgenamen. Als niemand uit deze groep nog in leven is op het moment van de erfenis, dan gaat de erfenis naar de grootouders en hun nakomelingen. Uiteraard komt deze rechtsopvolging in de meeste gevallen niet overeen met de wensen van de partners. Veeleer is het vrijwel altijd de bedoeling de langstlevende – niet-huwelijkse – partner in geval van eigen overlijden financiële zekerheid te geven en hem het geheel of in ieder geval een groot deel van zijn vermogen af ​​te staan. Een persoonlijk testament opstellen of een erfrechtcontract afsluiten Ongehuwde paren kunnen deze doelen alleen bereiken als zij erfopvolging uitsluiten en een individueel testament of een erfrechtcontract opstellen.

Ongehuwde paren kunnen daarentegen geen gezamenlijk testament gebruiken om hun opvolging te regelen. Deze vorm van testamentaire beschikking is voorbehouden aan gehuwden. Een ongehuwde partner kan dus te allen tijde zijn of haar levenspartner in een onderhands en handgeschreven testament voordragen als erfgenaam en sluit met deze beschikking de rechtsopvolging uit.

Een levenspartner is gebonden aan een erfrecht

Als de niet-huwelijkse partners helemaal niet willen trouwen, maar zich erfrechtelijk willen verbinden, dan is het logisch dat beide partners als wederzijdse erfgenamen een notariële erfovereenkomst ondertekenen. Een erfrechtovereenkomst schept een bindend effect voor de verdragsluitende partijen en kan, in tegenstelling tot ieder individueel testament, niet gemakkelijk worden herroepen. Voordat de partners hun testament gaan regelen via een testament of een erfrecht, moeten ze controleren of hun testamentaire vrijheid nog steeds onbeperkt is.

Bestaan ​​er al testamenten of erfovereenkomsten?

Eerdere gezamenlijke testamenten of erfovereenkomsten kunnen in strijd zijn met de effectiviteit van een testament. Ten slotte moet een testament van een ongehuwde partner ook dwingende bepalingen bevatten over de vraag of het testament ook van toepassing moet zijn in het geval dat de relatie mislukt en de partners uit elkaar gaan. In geval van echtscheiding regelt 2077 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch) uitdrukkelijk dat een testament waarin een testament is gemaakt ten gunste van de echtgenoot, ongeldig wordt.

Voor ongehuwden bestaat geen overeenkomstige regeling, zodat een testament in principe ook na de scheiding van kracht blijft. Een testament vernietigen na een scheiding Als u dit wilt voorkomen, moet u het testament na de scheiding vernietigen en daarmee ondoelmatig maken. Als u niet zeker weet of u deze maatregel na de scheiding goed zult overwegen, kunt u ook een termijn in uw testament opnemen, volgens welke het testament alleen geldig moet zijn voor de duur van de relatie.

Een best wel ingewikkelde materie. Laat u daarom vooraf bijstaan door een erfrecht advocaat, zodat nadien er geen problemen rondom het overlijden van een geliefde kunnen ontstaan.